Ministranci

1. KANDYDAT

(strój: szarfa)

 1. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: kościół, ambona, ołtarz, prezbiterium, dzwonki, sygnaturka, ampułki, kielich, bielizna kielichowa.
 2. Poprawnie prezentuje postawę stojącą, siedzącą oraz klęczącą. Potrafi odróżnić skłon głową od ukłonu.
 3. Wie kto jest patronem parafii (oraz zna historię życia patrona) oraz potrafi wymienić patronów ministrantów (zna historię życia jednego z nich).
 4. Zna pozdrowienie ministranckie oraz słowa hymnu ministranckiego (Króluj nam Chryste) oraz potrafi zaśpiewać samodzielnie jedną kolędę (przynajmniej 2 zwrotki).
 5. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach ministranckich (min 80 % obecności).
 6. Nie opuszcza dyżurów podczas Mszy św. i nabożeństw.
 7. Wie co to „SILENTIUM SACRUM” i potrafi je zachować w kościele i zakrystii.
 8. Jest kulturalny (używa słów: proszę, dziękuję, przepraszam) i koleżeński.
 9. Nie spełnia funkcji liturgicznych, chyba że prowadzący formację uzna inaczej.
 10. Przyjęcie do grona ministrantów odbywa się przez udzielenie błogosławieństwa i otrzymanie komży.

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

2. CHORALISTA

(strój: komża)

 1. Wypełnił zadania na stopień kandydata.
 2. Potrafi wyjaśnić znaczenie pojęć: welon kielichowy, tuwalnia, monstrancja, kustodia, lawaterz, agenda.
 3. Zna części Mszy św. (potrafi omówić co dzieje się, w którym momencie).
 4. Poprawnie prezentuje postawy podczas poszczególnych części Mszy św.
 5. Potrafi zaśpiewać wspólnie z kolegami hymn ministrancki.
 6. Systematycznie uczestniczy w spotkaniach ministranckich (min. 80% obecności).
 7. Wypełnia w 100% dyżury podczas Mszy św. i nabożeństwach (nieobecności odrabia – jeden dyżur na Mszy św. = dodatkowe dwie Msze św.)
 8. Zachowuje milczenie w zakrystii przed i po Mszy św.
 9. Spełnia funkcje liturgiczne wyznaczone przez starszych stopniem ministrantów.
 10. Potrafi poprawnie dzwonić dzwonkami i gongiem podczas Mszy św. i nabożeństw.
 11. Troszczy się o dzwonki, gong i sygnaturkę.
 12. Potrafi zaśpiewać samodzielnie dwie kolędy (przynajmniej po 2 zwrotki każda).
 13. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Ewangelii wg św. Mateusza.
 14. Systematycznie korzysta z sakramentu spowiedzi.

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

3. MINISTRANT OŁTARZA

(strój:  komża+kaptur)

 1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Choralisty”.
 2. Zna: cel aktu pokuty, znaczenie i źródło hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, kolory szat używanych w poszczególnych okresach liturgicznych, aklamacje i odpowiedzi do nich.
 3. Wie: dlaczego Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym, co to jest Triduum Sacrum, dlaczego przyklękamy w czasie Mszy św. przechodząc z jednej strony prezbiterium na drugą.
 4. Potrafi: służyć z kropielnicą, krzyżem, mitrą i pastorałem, podawać wodę i wino oraz przynieść i zabrać kielich podczas Mszy św., zaśpiewać samodzielnie 3 kolędy (przynajmniej po 3 zwrotki każda).
 5. Troszczy się o bieliznę kielichową, naczynia liturgiczne i krzyż.
 6. Bierze czynny udział w miesięcznym sprzątaniu kościoła.
 7. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Ewangelii św. Marka.
 8. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (ok. 1 raz w miesiącu).

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

4. MINISTRANT ŚWIATŁA

(strój:  minisutannela+komża+kaptur)

 1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant ołtarza”.
 2. Zna symbolikę: Ołtarza, światła, ognia, wody, paschału,
 3. Potrafi wymienić i omówić rodzaje modlitw w Mszy św., zaśpiewać samodzielnie 3 kolędy (przynajmniej po 4 zwrotki każda)
 4. Potrafi służyć z kadzidłem i świecami.
 5. Troszczy się o świece ołtarzowe, świece procesyjne oraz świece okolicznościowe.
 6. Troszczy się o trybularz i łódkę.
 7. Potrafi omówić siedem próśb zawartych w modlitwie Ojcze nasz.
 8. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Ewangelii św. Łukasza.
 9. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

5. MINISTRANT SŁOWA BOŻEGO (LEKTOR)

(strój: alba+cingulum)

 1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant światła”.
 2. Czyta w domu Słowo Boże. Przeczytał Ewangelię św. Jana i Księgę Wyjścia – potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w tych księgach.
 3. Zna znaczenie: psalmu responsoryjnego, słowa alleluja, Amen, doksologia, ciszy podczas Eucharystii i wie kiedy powinna występować.
 4. Zna po łacinie modlitwy: Pater noster, Ave Maria i Gloria Patri.

Potrafi zaśpiewać samodzielnie 4 kolędy (przynajmniej po 3 zwrotki każda)

 1. Wie co to proklamacja Ewangelii życiem.
 2. Przy ambonie, potrafi przeczytać głośno i wyraźnie czytania na dany dzień.
 3. Troszczy się o Słowo Boże w kościele (lekcjonarze).
 4. Dba o to, by w kościele Słowo Boże było przygotowane na każdy dzień.
 5. Zna 3 historie biblijne ze Starego Testamentu.
 6. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

6. MINISTRANT KSIĘGI

(strój: alba+pas)

 1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant Słowa Bożego”.
 2. Potrafi wyjaśnić znaczenie słów: prefacja, Modlitwa Eucharystyczna, Kanon rzymski, rytuał.
 3. Potrafi wymienić rodzaje ksiąg używanych w kościele oraz określić do czego służą.
 4. Sprawnie posługuje się mszałem, zaznaczając formularz mszalny.
 5. Potrafi modlić się Liturgią godzin, zaśpiewać samodzielnie 5 kolędy (przynajmniej po 3 zwrotki każda)
 6. Potrafi opowiedzieć 3 historie biblijne związane ze Słowem Bożym.
 7. Potrafi wyjaśnić różnicę między uroczystością, świętem a wspomnieniem.
 8. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

7. MINISTRANT PREZBITERIUM

(strój: alba + szkaplerz)

 1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant księgi”.
 2. Potrafi wyjaśnić znaczenie słów: prezbiter, diakon, biskup, papież, dziekan, dekanat.
  Potrafi: zaśpiewać samodzielnie 5 kolęd (przynajmniej po 5 zwrotek każda), zaśpiewać psalm responsoryjny i alleluja przed Ewangelią (Chwała Tobie).
 3. Wie jakie elementy wystroju kościoła powinny znajdować się w prezbiterium.
 4. Bez problemu określa, w prezbiterium, miejsce każdej osoby uczestniczącej w liturgii. Wskazuje innym osobom miejsce podczas liturgii, sposób wejścia i zejścia podczas wykonywanej funkcji.
 5. Troszczy się o wieczną lampkę i tabernakulum.
 6. Dba o kwiaty znajdujące się w prezbiterium.
 7. Potrafi omówić Przymierza jakie Bóg zawierał z ludźmi.
 8. Potrafi wskazać różnicę między Stołem Słowa Bożego a Stołem Eucharystycznym.
 9. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Psalmach.
 10. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (przynajmniej 1 raz w miesiącu).

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

8. CEREMONIARZ

(strój: czarna sutannela + komża)

 1. Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ministrant prezbiterium”.
 2. Potrafi omówić podział roku liturgicznego.
 3. Zna znacznie i wie kiedy używać jakich szat liturgicznych oraz naczyń liturgicznych.
 4. Potrafi przydzielić funkcje poszczególnym ministrantom, zaśpiewać samodzielnie 6 kolęd (przynajmniej po 5 zwrotek każda)
 5. Zna przebieg Triduum paschalnego.
 6. Potrafi przeczytać po łacinie odpowiedzi ministranta, potrzebne podczas tradycyjnej Mszy świętej.
 7. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Księgach Mądrościowych.
 8. Z szacunkiem odnosi się do młodszych stopniem kolegów.
 9. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (stara się o kierownictwo duchowe).
 10. Ceremoniarz:
 • Potrafi samodzielnie przeprowadzić próbę liturgii;
 • czuwa nad przebiegiem liturgii;
 • daje znaki celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić;
 • podaje modlitwy i dodatkowe teksty celebransowi;
 • ustawia procesję na wejście i wyjście;
 • rozpoczyna modlitwy w zakrystii przed i po Mszy Świętej;
 • interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii.

Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji)

ANIMATOR/ASYSTENT

(strój: czerwona sutannela +komża)

 1.  Wypełnił zadania na (lub zdobył) stopień „Ceremoniarz”.
 2. Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.
 3. Potrafi: zaśpiewać samodzielnie 7 kolęd (przynajmniej po 5 zwrotek każda), intonować pieśni mszalne.
 4. Przeczytał i potrafi opowiedzieć o przesłaniu zawartym w Księgach Prorockich.
 5. Potrafi wyjaśnić innym znaczenie niedzieli jako Dnia Pańskiego
 6. Przynajmniej raz w miesiącu podejmuje pracę na rzecz parafii.
 7. Systematycznie korzysta z sakramentu pokuty i pojednania (ma kierownika duchowego).
 8. Potrafi zaśpiewać hymn państwowy i zna znaczenie symboli narodowych.
 9. Potrafi opowiedzieć innym o znaczeniu trzech świąt państwowych i potrafi wskazać na religijne sposoby ich przeżywania.

 Nie wykonywanie swoich obowiązków wynikających ze stopnia ministranckiego, może wiązać się z zawieszeniem (zakaz używania stroju i spełniania funkcji) oraz z degradacją (pozbawienie na stałe prawa do noszenia stroju i wykonywania niektórych funkcji).

 

Comments are closed.